Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är hållbar grafisk design?

Hållbar grafisk design eller grön grafisk design är ett arbetssätt för att minska klimat- och miljöpåverkan från grafisk design. Det är också ett sätt att ta ett större socialt ansvar. Men kan jag som grafisk designer verkligen arbeta hållbart?

Jag har känt mig kluven till att kalla mitt arbete hållbart och att jag arbetar med hållbar grafisk design. Vi hör ordet hållbart överallt och därmed har det lite förlorat sin mening. Men också på grund av greenwashing från företag.

Få saker kan vara verkligen hållbara utan det handlar snarare om att arbeta mot det målet. Samtidigt kan inget vara mer eller mindre hållbart, ändra är det hållbart eller så är det inte det. Vi tar det från början vad är hållbarhet och grafisk design och hur kan det kombineras?

Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

Inom hållbarhet brukar det talas om tre dimensioner:

 • ekologisk hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet.

De tre dimensionerna är beroende av varandra, när vi tar hänsyn till alla tre leder det till en hållbar utveckling.

Från FN-rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 kommer följande definition på hållbar utveckling:

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Det var också genom rapporten som ordet fick spridning.

FN har satt upp 17 globala mål som ska leda till en hållbar utveckling i världen 2030. Om de globala målen på globalamalen.se

Vad är grafisk design?

Grafisk design är sammansättningen av bilder, färger, typsnitt, logotyper, illustrationer och symboler i syfte att framföra ett budskap. Det kan vara en tydlig stoppskylt eller ett att försöka få dig att köpa något.

De olika elementen struktureras och så kallade hierarkier skapas mellan dem, det vill säga vilken information är viktigast och vad betraktarens ögon dras till.

Grafisk design är inte konst. En skillnad som brukar lyftas är att grafisk design löser ett problem, medan konst oftare belyser problemet.

Vad är hållbar eller grön grafisk design? 

Både begreppet hållbar grafisk design och grön grafisk design förekommer. Skillnaden mellan dessa två begrepp är inte helt tydlig.

Den information jag hittat antyder att hållbar grafisk design tar ett större helhetsgrepp och också inkluderar ekonomisk och social hållbarhet. Fokus för grön grafisk design är endast på ekologiska hållbarhet.

De flesta som arbetar med grön grafisk design arbetar ändå utifrån samtliga tre dimensioner. Det handlar därför till störst del om ordval.

För denna text väljer jag att hålla mig till hållbar grafisk design. Detta är min tolkning av hur de tre dimensionerna kan vävas in i begreppet hållbar grafisk design.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet överlappar varandra och skapar tillsammans hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet

I ekologisk hållbarhet hittar vi de delar som främst berör klimat och miljö, som grafisk designer blir det främst de material vi använder som påverkar deras utvinning, förädling och återvinning.

Som grafisk designer kan jag ta en större kontroll över hela produktionen, från trädet som används för att skapa papper, till hur produkten ska återvinnas.

Arbetsprocessen växer till att också ta ett större ansvar för att:

 • minska naturresurser som behövs och att skogsbruk och papperstillverkning sker hållbart.
 • minimera och effektivisera transporter, genom att verka mer lokalt.
 • välja tryckeri med god miljöstandard som arbetar hållbart.
 • kontrollera att produkten blir återvunnen.
 • att den el som används vid produktion eller för digitala produkter är förnybar.

Ekonomisk hållbarhet

En definition för ekonomisk hållbarhet är att den inte ska medföra negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Och alltså inte ske på bekostnad av dessa. Jag vill inte heller att kunder eller företag jag arbetar med driver ett företagande som får negativa konsekvenser för ekologisk eller social hållbarhet.

Till ekonomisk hållbarhet kan åtgången av resurser räknas in. Att minska mängden råvara som krävs för mitt arbete. Exempelvis mängden trä och vatten som krävs för att ta fram papper, eller pappersspill vid framtagning av en trycksak.

En annan definition för ekonomisk hållbarhet likställer den med ekonomisk tillväxt. För mig och mitt företag är inte det en definition att sträva efter. För mig är ekonomisk hållbarhet att hitta en nivå som är tillräcklig för min överlevnad idag och i framtiden. Det finns egentligen inget ytterligare behov av tillväxt i företaget.

Social hållbarhet

I social hållbarhet kommer ansvaret in för att människor inte ska komma till skada eller fara illa av mitt arbete.

Det kan handla om att:

 • arbetsvillkor och arbetsmiljö ska vara goda för personal på tryckerier och vid till exempel papperstillverkning
 • material jag tar fram ska vara inkluderande och inte diskriminerande. 
 • digitala produkter är tillgängliga för alla även de som har en funktionsnedsättning. 
 • lyfta och jobba med de företag som vill bidra till en hållbar utveckling och att tacka nej till de som inte gör det.
 • stötta företag i Sverige och ge möjligheten till företag att kunna finnas även på mindre orter.

Klimataktivism + grafisk design = hållbar grafisk design

Mycket av den kunskap, som jag har inom ämnet kommer från designbyrån Little Fox. Tack vare deras utbildning Green Graphic Design Course har jag lärt mig enormt mycket inom ämnet.

Diagrammet nedan är också en kopia från deras förlaga om hur hållbar grafisk design är området där grafisk design och klimataktivism överlappar.

Klimataktivism är för mig att ta aktiv ställning mot när miljö, djur, natur och människor skadas. För mig är en viktig del att sprida kunskap både om miljöfrågor i stort och hur det lilla område som grafisk design är kan bidra med förändring. 

Två cirklar för grafisk design och klimataktivism där de korsas hållbar grafisk design.

Att göra så gott det går

Det är viktigt att både jag och företag och organisationer jag jobbar med har rimliga förväntningar på vad vi förväntas göra och kan uppnå inom hållbarhet. Viktigast är att vi försöker på de sätt vi har möjlighet men också inser att allt går inte att göra perfekt. Viktigaste är att vi alla gör något och arbetar för att förbättra oss.

Jag gör mitt bästa för att syna greenwashing och att arbeta hållbart, men jag kan endast göra det utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget. Och vara beredd att ändra och förbättra mig om det en dag framkommer ny information.

Det är viktigt att inte bli passiv eller ge upp för att de perfekta valen ännu inte finns tillgängliga. Våra val måste baserar på det som idag finns tillgängligt och vi måste väga olika alternativ mot varandra utifrån olika aspekter.

Papper för trycksaker jag hjälper till att ta fram ska till exempel vara FSC-märkt. En märkning som inte är helt okontroversiell eller perfekt. Men som för tillfället är den bästa märkning som finns.

Området hållbarhet har lätt för att bli elitistiskt och där fel ska påpekas hos de som inte agerar perfekt. Men vi behöver fler som nästan gör rätt än de som gör inget.

Jobbar jag hållbart?

Så tillbaka till den inledande frågan, jobbar jag hållbart? Svaret på det är nej, väldigt få saker i världen är hållbara. Någon form av negativ påverkan på framtida generationer har mitt arbete trots allt. Men jag har ett hållbarhetsarbete och försöker minska min påverkan, och sätta en högre standard än de flesta andra inom mitt område.

Jag försöker bidra på det sätt jag kan inom mitt område och arbetar inom alla tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social.

På sidan arbeta med Något kan du läsa mer om mitt hållbarhetsarbete, och som jag också vill att kunder följer i sitt arbete med mig och Något kommunikation. Listan vill jag fortsätta att utveckla och hitta fler sätt att jobba på för att minska min påverkan på klimat och miljö.

Är du intresserad av att göra er kommunikation mer hållbar? Tveka inte att kontakta mig.

Foto av: Markus Spiske/Unsplash

Om Emil

Jag är grafisk designer och kommunikatör som hjälper företag och organisationer att kommunicera med mindre påverkan på klimat och miljö. Jag tror på marknadsföring och företagande utan att sälja sin själ, och drömmer om livet på landet. 

Anmäl dig till mejllistan

Vill du få information om nya blogginlägg, tankar om kommunikation och hållbarhet, och omvärldsbevakning på dessa ämnen? Skriv upp dig så får du kostnadsfritt mitt månadsmejl.

Senaste inlägg
BLOGGKategorier
Du kanske också vill läsa
I Sverige är vi bra på att återvinna papper. Vi lämnar 75 procent av allt papper, papp, kartong och wellpapp till materialåtervinning enligt SCB (2019). Men allt vi lämnar till materialåtervinning kan inte återvinnas. Kan trycksaken...
En grafisk profil eller grafisk manual är samlad information om hur ditt företag ser ut. Den grafiska profilen kan liknas vid en instruktionsbok eller guide. Genom att följa den skapas och bibehålls ett enhetligt utseende för...
Rosa, blått eller kanske grönt? Färgvalen för din grafiska profil eller din grafik är oändliga. Men se till att ge färgerna tillräckligt med kontrast, så att så många som möjligt kan ta del av ditt innehåll....